REGULAMIN INTERNATU

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

im. JANA PAWŁA II

w RADZYNIU PODLASKIM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

ߧ 1

 

Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych jest placówką koedukacyjną.

 

ߧ 2

 

1.    Bezpośredni nadzór nad działalnością internatu sprawuje dyrektor szkoły, przy której internat został utworzony.

2.    Pracą internatu kieruje powołany przez dyrektora kierownik na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 

I.                   ZADANIA INTERNATU

 

ߧ 3

 

Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

1.    Do zadań internatu w szczególności należy:

a)    zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania

b)    zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych

c)    zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień

d)    stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowania kulturalnej rozrywki

e)    upowszechnianie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia

f)      wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych

g)    wyrobienie zdolności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności

h)    internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą, rodzicami wychowanków oraz instytucjami i placówkami w środowisku

 

II. WYCHOWANKOWIE

 

ߧ 4

O przyjęcie do internatu może się ubiegać uczeń:

1.    Mieszkający w miejscowości, z której codzienne dojazdy do szkoły  są niemożliwe lub w istotny sposób utrudnione

2.    Wykazujący się co najmniej dobra ocena z zachowania

3.    Posiadający stan zdrowia kwalifikujący się do zamieszkania w internacie

4.    W przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedziba szkoły do której uczęszcza

5.    Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:

a)    wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych

b)    dzieciom samotnych matek i ojców

c)    dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych

d)    uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i  nadal odpowiadają ustalonym kryteriom

 

ߧ 5

 

Podanie o przyjęcie do internatu składa uczeń (rodzice, opiekunowie) w szkole w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się do organu administracji oświatowej sprawującej nadzór nad szkołą przy której zorganizowany jest internat.

 

ߧ 6

 

Prawa wychowanka przebywającego w internacie określa statut szkoły, a ponadto wychowanek ma prawo do:

1.    Zakwaterowania, opieki pielęgnacyjnej oraz odpłatnego całodziennego wyżywienia

2.    Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu służącej do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań i uzdolnień

3.    Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą

4.    Korzystać z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie

5.    Wychowanek ma prawo w internacie i poza nim do nieskrępowanego uczestnictwa w praktykach religijnych

6.    Okresowego odwiedzania rodziców (opiekunów) i przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu – za wiedzą wychowawcy

7.    Współdziałania w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu

 

ߧ 7

 

Obowiązki wychowanka przebywającego w internacie określa statut szkoły, a ponadto wychowanek ma obowiązek:

1.    Systematycznie uczyć się, wzbogacać swą wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki

2.    Współdziałać w organizacji pracy i wypoczynku młodzieży mieszkającej w internacie

3.    Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce

4.    Utrzymywania czystości i estetyki pomieszczeń mieszkalnych, rekreacyjnych oraz otoczenia internatu

5.    Uczestniczenia w procesach społecznych użytecznych na rzecz szkoły, internatu, środowiska

6.    Udział w samoobsłudze koleżeńskiej w stołówce

7.    Dokonywania drobnych napraw oraz wykonywania urządzeń oraz ozdób służących poprawie estetyki i warunków życia w internacie

8.    Pomocy w dokonywaniu zakupów dla potrzeb internatu

9.    Współdziałania w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze

10.          Regularnego uiszczania opłat

 

ߧ 8

 

Pozbawienie prawa zamieszkania w internacie:

1.    Za szczególnie naganne zachowanie wychowanek może utracić prawo zamieszkania w internacie

2.    Decyzje o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek rady wychowawczej internatu podejmuje dyrektor szkoły

3.    Od decyzji o której mowa w ust.2 wychowanek może odwołać się do organu administracji oświatowej sprawującej bezpośredni nadzór nad szkołą

4.    Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie

5.    Wychowanek podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem może pozostać w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy

 

 

 

 

 

 

III ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE

 

ߧ 9

 

Internat szkolny czynny jest w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ß10

 

Grupy wychowawcze:

1.    Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze

2.    Grupa wychowawcza stanowi podstawową komórkę samorządu internatu

3.    Wychowankowie grupy wybierają spośród siebie zarząd samorządu grupy

4.    Do zadań samorządu grupy, realizowanych w uzgodnieniu z wychowawcą należy w szczególności:

a)    inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia wyników nauczania i pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie

b)    dokonywanie podziału zadań pomiędzy członków grupy

c)    koordynowanie prac wykonywanych przez członków grupy

d)    kontrola i ocena prac wykonywanych przez członków grupy

e)    regulowanie wewnętrznego życia grupy, rozstrzyganie sporów, wnioskowanie o wyróżnienia i nagrody

 

ߧ 11

 

Opieką nad grupą wychowawczą sprawuje wychowawca.

ß

§ 12

 

Samorząd internatu:

1.    Wszyscy wychowankowie mieszkający w danym internacie tworzą samorząd internatu

2.    Pracę samorządu internatu kieruje wybrany przez wychowanków zarząd samorządu internatu

3.    Do zadań zarządu internatu w szczególności należy:

a)    współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz gospodarczej internatu

b)    koordynacja samorządowej działalności wychowanków i wszystkich prac podejmowanych przez grupy

c)    poręczenia za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków

d)    dokonywanie wspólnie z wychowankami analizy i oceny całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej młodzieży w internacie

e)    reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu i szkoły

 

ߧ 13

 

W internacie mogą działać organizacje i stowarzyszenia młodzieżowe wymienione w ustawie o systemie oświaty art.56 ust.2

 

ߧ 14

 

Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz internatu lub środowiska, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku i rozrywki

 

ߧ 15

 

Internat umożliwia w miarę możliwości uczniom zamieszkałym na stancjach lub dojeżdżających do szkół korzystania:

1.    Z pomieszczeń i pomocy dydaktycznych

2.    Z różnych form zajęć wychowawczych, kulturalno-rozrywkowych

3.    Z urządzeń kąpielowych

4.    Z żywienia – na zasadach odpłatności określonych odrębnymi przepisami

 

ߧ 16

 

Internat może być objęty patronatem komitetu opiekuńczego

 

IV. RADA WYCHOWAWCZA INTERNATU

ß

§17

 

Organizacja rady wychowawców internatu

1.    Rada wychowawcza internatu jest organem powołanym do opracowywania planów i programów działania oraz opiniowania całokształtu spraw opiekuńczo-wychowawczych i organizacyjno-gospodarczych

2.    Przewodniczącym rady wychowawczej internatu jest kierownik internatu

3.    Na posiedzeniu rady wychowawczej poświęconej problemom młodzieży zapraszani są przedstawiciele zarządu samorządu internatu

4.    Na posiedzenie rady wychowawczej mogą być zaproszeni inni pracownicy internatu i szkoły, a także przedstawiciele instytucji i organizacji współdziałających z placówką

 

§ß18

 

Zakres pracy rady wychowawczej obejmuje:

1.    Opracowywanie programu i planu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu

2.    Inicjowanie i organizowanie różnych form działalności internatu

3.    Dokonywanie analizy i oceny działalności opiekuńczo-wychowawczej i gospodarczej internatu, ustalenie wniosków zmierzających do stałego podnoszenia poziomu jej działalności

4.    Podejmowanie decyzji w sprawie nagradzania i udzielania kar

5.    Organizowanie samokształcenia wychowawców

 

V. WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE

 

ߧ 19

 

Internat zapewnia wychowankom w zakresie nauki szkolnej zakwaterowanie w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku oraz utrzymywania codziennej higieny osobistej, a w szczególności:

a)    indywidualne miejsce do spania, wyposażone w pościel, bieliznę pościelową, meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, bielizny, obuwia, pomocy szkolnych i przyborów osobistych

b)    oświetlenie zgodnie z normami wymagań przy indywidualnej pracy z książką

c)    ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do otrzymywania intymnej higieny osobistej

 

ߧ 20

 

Internat zapewnia wychowankom codzienne wyżywienie zgodnie z obowiązującymi normami finansowanymi zasadami racjonalnego żywienia

 

ߧ 21

 

Wysokość odpłatności za wyżywienie wylicza z uprawnienia dyrektora kierownik internatu w porozumieniu z przedstawicielem Komitetu Rodzicielskiego, zarządu samorządu internatu na podstawie rzetelnej kalkulacji opracowanej przez intendenta

 

VI. HIGIENA I ZDROWIE

ß

§ 22

 

Internat stwarza warunki do zachowania zdrowia, przestrzegania higieny i czystości osobistej oraz estetyki pomieszczeń, urządzeń i otoczenia placówki, a także kształtuje trwałe nawyki i potrzeby w tym zakresie, przy czym:

1.    Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują zamieszkujący je wychowankowie

2.    Sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i ogólnego użytku wykonuje personel obsługowy z udziałem wychowanków; środki i urządzenia do bieżącego utrzymywania czystości powinny być stale dostępne dla wychowanków

 

ߧ 23

 

Internat zapewnia wychowankom miejsca i urządzenia do wykonywania drobnych przepiórek, suszenia, prasowania oraz konserwacji odzieży i obuwia

 

§ß24

 

Internat zapewnia wychowankom pierwszą pomoc medyczna

 

VII. NAUKA WYCHOWANKÓW

ß

§ 25

 

Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej i pomoc merytoryczną i metodyczna

 

 

 

 

§ ß26

 

Internat zapewnia pomieszczenia do nauki: nauka własna wychowanków może odbywać się w pokojach mieszkalnych i innych pomieszczeniach internatu lub udostępnionych przez szkołę

 

§ ß27

 

Internat zapewnia wychowankom niezbędne pomoce do nauki, a w szczególności: zestawy lektury podstawowej i uzupełniającej, encyklopedie, słowniki, albumy z różnych dziedzin wiedzy, zestawy podręcznych map i atlasów, pomoce audiowizualne i w miarę możliwości urządzenia kreślarskie dla uczniów szkół technicznych

 

ߧ 28

 

Internat umożliwia korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych wspierających program nauczania lub budzący szczególne zainteresowania wychowanków

 

ߧ 29

 

Internat organizuje w formie pomocy koleżeńskiej zajęcia służące wyrównaniu braków w nauce, wynikających z chorób, wypadków losowych i innych obiektywnych przyczyn

 

§ß30

 

Nauka wychowanków poszczególnych grup odbywa się w stałym czasie określonym rozkładem dnia

 

ߧ 31

 

Wychowawcy grup wychowawczych współdziałają z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami swoich podopiecznych – zwłaszcza uczniów klas pierwszych -  w celu bieżącego zapoznania się z ich postępami w nauce i zachowaniu, a także w zakresie usuwania pojawiających się trudności

 

 

 

 

 

VIII. CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW

ß

§ 32

 

Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystywania wolnego czasu. Czas wolny dla wychowanków poszczególnych grup wychowawczych przypada w stałej określonej rozkładem dnia porze.

 

ߧ 33

 

Wychowankowie internatu winni indywidualnie lub zbiorowo uczestniczyć w zajęciach służących kształtowaniu pożądanych wzorów spędzania wolnego czasu i uczestniczenia w kulturze oraz ujawnianiu i rozwijaniu ich uzdolnień, zainteresowań i zamiłowań

W tym celu na zasadach dobrowolnego wyboru mogą:

1.    Uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez internat, szkołę i placówki wychowania pozaszkolnego

2.    Uczestniczyć w działalności organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły

3.    Brać udział – za zgoda wychowawcy – w zajęciach klubów, towarzystw, organizacji, instytucji sportowych, turystycznych, kulturalnych w środowisku.

 

ߧ 34

 

Internat organizuje udział wychowanków w pracach społeczno-użytecznych na rzecz internatu i szkoły

 

ߧ 35

 

Internat umożliwia wychowankom uczestniczenie w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, dyskotekach i innych imprezach

ߧ 36

 

Internat organizuje, bądź umożliwia udział wychowanków w wieczorkach tanecznych i klubach, dyskotekach, spotkaniach towarzyskich organizowanych w placówce, szkołach, placówkach wychowania pozaszkolnego, bądź w innych internatach.

ß

 

 

§ 37

 

Korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych może odbywać się za zgoda kierownika placówki, po godz. 22 pod warunkiem, że nie zakłóci to wypoczynku pozostałym współmieszkańcom internatu

 

ߧ 38

 

Wychowankowie mogą w czasie wolnym wychodzić poza obręb internatu po uprzednim wpisaniu się do książki wyjść. Poza czasem wolnym wyznaczonym regulaminem każdorazowe wyjście z internatu wymaga zgody wychowawcy

 

ߧ 39

 

Wychowankowie internatu wyjeżdżają w każdą niedzielę, święto i inne dni wolne od nauki do rodziców lub opiekunów. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika internatu, dopuszcza się wyjazd wychowanka w innych dniach.

 

IX. ORGANIZACJA GRUP WYCHOWAWCZYCH

ß

§ 40

 

Wychowankowie internatu są podzieleni na grupy wychowawcze nad którymi opiekę sprawują wychowawcy grup. Podział wychowanków na grupy wychowawcze dokonuje kierownik internatu w porozumieniu z rada wychowawczą i zarządem samego internatu

Dopuszcza się zróżnicowanie liczebności poszczególnych grup wychowawczych w placówce

 

ߧ 41

 

Przy organizacji i ustalaniu liczebności grup wychowawczych uwzględnić należy między innymi

1.    Zróżnicowanie wieku i zainteresowań wychowanków

2.    Czas rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych i praktyk szkolnych

3.    Pory spożywania posiłków

4.    Elastyczność w ustalaniu godzin na naukę własną

 

 

 

 

ߧ 42

 

W grupach wychowawczych mogą być organizowane kilkuosobowe zespoły, których zadaniem będzie przyspieszenie okresu adaptacji wychowanków do nowych warunków, udzielanie wzajemnej pomocy w nauce szkolnej

 

ߧ 43

 

Wychowawca grupy sprawuje opiekę wychowawcza nad wychowankami w grupie, inspiruje i kieruje samorządną działalnością grupy a w szczególności:

1.    Wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji

2.    Jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec rady wychowawczej internatu

3.    Podejmuje decyzje w sprawie udziału wychowanków w zajęciach klubów, towarzystw i instytucji prowadzonych poza internatem

4.    Dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy

 

X. SAMORZĄD W INTERNACIE

 

ߧ 44

 

Wychowankowie internatu tworzą samorząd którego podstawowym ogniwem w internacie jest grupa wychowawcza

 

ߧ 45

 

Grupa wychowawcza wybiera spośród siebie zarząd samorządu grupy w skład którego wchodzą przewodniczący i 2¸4 członków

 

§ß45

 

Zarząd samorządu grupy wybierany jest w wyborach jawnych, bezpośrednich na początku każdego roku szkolnego

 

ߧ 47

 

Zarząd samorządu grupy realizuje zadania określone regulaminem internatu, a w szczególności służące:

1.    Udzielaniu wzajemnej pomocy w nauce, zwłaszcza w wyrównywaniu poziomu wiedzy, uzupełnianiu braków wynikających z różnych obiektywnych przyczyn

2.    Organizowaniu życia kulturalnego członków grupy w internacie oraz w porozumieniu z wychowawca udziału w ogólnie dostępnych imprezach sportowych, artystycznych i kulturalnych w środowisku

3.    Utrzymaniu porządku, czystości i estetyki w pomieszczeniach grupy, kształtowaniu nawyków higieniczno-sanitarnych i porządkowych

4.    Przestrzeganie regulaminu internatu, zwłaszcza stosowania się do ogólnie uznanych norm współżycia, zachowania ciszy nocnej oraz podczas nauki bądź zajęć

5.    Przydział członkom grupy stałych i doraźnych obowiązków i zadań służących usprawnianiu różnych dziedzin życia w placówce, zwłaszcza zajęć samoobsługowych, dyżurów w stołówce, zajęć porządkowych i innych

6.    Czuwanie nad rzetelnym wywiązywaniem się grupy z obowiązków szkolnych, udziału w zajęciach zwłaszcza lekcyjnych, wykonywania prac domowych

7.    Rozpatrywanie wszelkich przejawów naruszania przez członków grupy norm współżycia społecznego

8.    Reprezentowanie opinii członków grupy wobec wychowawcy

 

§ß48

 

Zarząd samorządu internatu oraz kierownictwa placówki

Zarząd samorządu internatu wybiera się w placówkach mających co najmniej dwie grupy wychowawcze, przy czym

1.    Zarząd samorządu internatu wybierany jest na ogólnym zebraniu wychowanków

2.    Zarząd samorządu internatu wybierany jest na początku każdego roku szkolnego na okres 2 lat

3.    W skład zarządu samorządu internatu wchodzą przedstawiciele grup wychowawczych

4.    Zarząd samorządu internatu wybiera spośród siebie przewodniczącego, jednego lub dwóch zastępców oraz sekretarza i skarbnika

5.    Skład zarządu samorządu internatu może być w ciągu kadencji zmieniany lub uzupełniany

6.    W wybranym zarządzie samorządu internatu następuje podział funkcji i zadań

 

 

 

§ß49

 

Zarząd samorządu internatu tworzy stałe i doraźne sekcje i zespoły problemowe zajmujące się określonymi dziedzinami życia w internacie

 

ߧ 50

 

Zadania samorządu internatu:

1.    Inicjowanie i koordynacja działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i rozrywkowej w internacie, organizowanie zespołów, kół i klubów zainteresowań, a także innych form pracy wynikającej z planu działania placówki

2.    Decydowanie o sposobie wydawania środków finansowych będących w dyspozycji zarządu

3.    Organizowanie i ocena współzawodnictwa pomiędzy grupami wychowawczymi

4.    Występowanie z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną oraz na rzecz internatu

5.    Zgłaszanie postulatów i wniosków do kierownictwa internatu oraz szkoły w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo-wychowawczej internatu

 

ߧ 51

 

Zarząd samorządu internatu konsultuje i uzgadnia program swej działalności z kierownictwem internatu, a pod koniec kadencji przedstawia sprawozdanie ze swej działalności ogółowi wychowanków oraz kierownikowi placówki

 

XI. NAGRODY I KARY

ß

§ 52

 

Warunki nagradzania i karania wychowanków określa statut szkoły

 

XII. WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI

WYCHOWANKÓW

ß

§ 53

 

Internat współdziała z rodzicami i opiekunami swoich wychowanków w zakresie spraw dotyczących postępów w nauce, rozwiązywania problemów wychowawczych oraz problemów materialnych i organizacyjnych internatu

 

§ß54

 

Rodzice mogą odwiedzać swoje dzieci mieszkające w internacie zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie placówki

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ß

§ 55

 

Internat używa stempla podłużnego z napisem Internat Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 21-300 Radzyń Podlaski ul.Traugutta 6 tel. 351-73-28

 

ߧ 56

 

Zasady prowadzenia przez internat gospodarki materiałowej i finansowej określają odrębne przepisy

 

ߧ 57

 

Zmiany w regulaminie internatu może dokonać Rada Pedagogiczna Szkoły

 

ߧ 58

 

Wniosek w sprawie zmiany regulaminu może zgłosić dyrektor szkoły, kierownik internatu, komitet rodzicielski szkoły, rada pedagogiczna internatu, samorząd internatu

 

ߧ 59

 

W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z kierownikiem internatu

 

ߧ 60

 

Od decyzji dyrektora szkoły można odwołać się do organu nadzorującego szkołę za pośrednictwem dyrektora szkoły

 

 

 

Regulamin Internatu został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Zawodowych Nr1 w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu plenarnym w dniu 18 kwietnia 2000 roku.

 

 

Przewodniczący  Rady Pedagogicznej