18 Styczeń imieniny obchodzi: Piotr, Małgorzata zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |
SmodCMS

Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013
Ministerstwo Edukacji Narodowej

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2 Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2013 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot
 
(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z późn. zm.)
4 Ferie zimowe:   20 stycznia - 02 lutego 2014 r.
Lubelskie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie, Warmińsko-Mazurskie
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5 Wiosenna przerwa świąteczna 17 -22 kwietnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
8 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych:
  - w szkołach ponadpodstawowych:


  - w szkołach ponadgimnazjalnych
     (z wyjątkiem szkół wymienionych
     w pkt 9):
 25 kwietnia 2014 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9 Zakończenie zajęć w klasach (semestrach)
programowo najwyższych zasadniczych
szkół zawodowych, szkół policealnych
i pomaturalnych
13 czerwca 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
10 Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji
wiosennej:
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub oddziałach
   z ojczystym językiem nauczania mniejszości
   narodowej
 


(podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.).

11 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część ustna
- część pisemna

ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzamin.

(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
12 Egzaminy z nauki zawodu i z przygotowania
zawodowego
ustalają kuratorzy oświaty
(podstawa prawna: § 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje
zawodowe
a) sesja zimowa
    - etap pisemny
    - etap praktyczny
b) sesja letnia
   

 - etap pisemny

 


    - etap praktyczny

 

ustali dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 106 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)

 
- dla absolwentów wszystkich
typów szkół prowadz
ących kształcenie zawodowe,
którzy uzyskali
świadectwo ukończenia szkoły
w kwietniu lub czerwcu

  - dla absolwentów
techników, techników uzupełniaj
ących i szkół
policealnych kształc
ących w tych samych zawodach,
w których kształc
ą technika

 - dla
absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
i szkół policealnych kształc
ących w tych samych
zawodach, w których kształc
ą zasadnicze szkoły
zawodowe

14 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-
wychowawczych:
a) w szkołach podstawowych
    wymienionych w pkt 6a
b) w szkołach podstawowych
    wymienionych w pkt.6c
c) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7a
d) w gimnazjach wymienionych w pkt. 7c
e) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu dojrzałości:
    - w sesji zimowej
    - w sesji wiosennej
f) w szkołach, w których przeprowadzana
    jest pisemna część egzaminu maturalnego
    w sesji wiosennej
g) w zasadniczych szkołach zawodowych,
    technikach, technikach uzupełniających
    i szkołach policealnych oraz placówkach
    kształcenia praktycznego i placówkach
    kształcenia ustawicznego,
    w których przeprowadzany jest etap
    pisemny egzaminu potwierdzającego
    kwalifikacje zawodowe
h) w szkołach z 5 dniowym tygodniem     pracy(podstawa prawna: § 6 ust. 2, 3, 4 i 4a
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.) 
(podstawa prawna: § 5 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
17 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych
27 czerwca 2014 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
18 Ferie letnie 28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
 

2008.08.28 H&K Email: korolczukh@gmail.com